Główne zalety systemu

Patomorfolog oszczędza pieniądze

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Aktualizacja (piątek, 25 marca 2011 20:00)

skarbonkaPrzyspiesza pracę więc pracownicy mogą wykonać więcej badań w tym samym czasie

Szybsza praca to więcej wykonanych ekspertyz. Więcej ekspertyz to więcej pieniędzy i przewaga nad konkurencją.

Z doświadczeń dotychczasowych klientów wynika, że program pozwala zaoszczędzić do 30% czasu administracji (sekretariat, księgowość).

Eliminuje drukowanie ekspertyz dla lekarzy którzy sobie tego nie życzą

gdyż wolą odczytać wyniki ze strony internetowej

Lekarz (użytkownik systemu internetowego) ma możliwość zdefiniowania w systemie informacji, że nie chce otrzymywać drukowanych ekspertyz i wyniki będzie odczytywał przez Internet. Od tego czasu system, przy próbie wydruku będzie informował użytkownika, że ten lekarz nie życzy sobie otrzymywać wydruków. Oczywiście, takie ustawienie może być w każdej chwili zmienione.

Automatycznie tworzy raporty z wykonanych badań przez co eliminuje możliwość przeoczenia badań podczas fakturowania

W czasie krótszym niż 60 sekund, program raportuje wszystkie badania wykonane w zadanym okresie z podziałem na ZOZy, typy badań czy udział w programie profilaktycznym. Dodatkowo daje możliwość zablokowania możliwości zapisywania badań na zaraportowany już okres, nie pozostawiając miejsca na popełnienie pomyłki czy przeoczenie badania podczas wystawiania faktur.

Automatycznie umieszcza kopię faktury na serwerze, umożliwiając klientom pobranie faktur w dowolnym momencie.

Uwaga! Od 1 stycznia 2011, nie ma konieczności podpisywania faktury kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy użytkownik systemu internetowego (o ile ma takie uprawnienia) może odczytać dostępne w systemie faktury wystawione na jego ZOZ. W zależności od ustawienia może odbywać się to automatycznie, nie angażując czasu pracownika.

Faktury dostępne są dla klientów natychmiast i przez 24 godziny na dobę.

Umożliwia monitorowanie płatności informując pracownika wystawiającego faktury o zaległościach.

Program umożliwia wprowadzanie informacji o wpłatach do faktur, udostępniając czytelne zestawienie informacji o zaległościach.

Podczas wystawiania faktury wystawczy jedno kliknięcie, aby sprawdzić zaległości płatnicze klienta.

Raportuje ilości i wartości wykonanych badań dla celów rozliczeń z pracownikami

„Patomorfolog” pozwala na szybkie jednym kliknięciem przygotowanie ilościowego i wartościowego zestawienia wykonanych badań dla wszystkich pracowników laboratoriów, z podziałem na wykonywane funkcje (cytotechnik, lekarz, konsultant i inne).

 

Patomorfolog stawia na bezpieczeństwo i zgodność ze standardami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Aktualizacja (piątek, 25 marca 2011 20:32)

bezpieczenstwo

Zachowuje pełną historię modyfikacji badań

Program zachowuje pełną historię edycji badania, podając informację kto, kiedy i jakie pola zmieniał. W przypadku treści rozpoznania, program zachowuje jej pełną treść dla każdej z modyfikacji.

Automatycznie kieruje badania do kontroli jakości

„Patomorfolog” automatycznie kieruje do kontroli jakości wybraną próbę ujemnych ekspertyz cytologii ginekologicznej, blokując możliwość ich edycji czy zatwierdzenia do chwili wykonania kontroli.

Dla systemów screeningu wspomaganego komputerowo oraz systemów automatycznych, program oferuje metodę wyboru próby na podstawie wyliczonego poziomu ryzyka.

Wielkość próby może być dowolnie modyfikowana.

Udostępnia pełną listę kodów ICD-10

Obsługuje klasyfikację TNM

Zgodność z systemem Bethesda

Program zachowuje zgodność z systemem Bethesda, oraz posiada rozszerzenia pozwalające na uzyskanie zgodności ze standardami NFZ.

Dostęp do danych zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem

Dostęp do programu po stronie laboratorium zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Każdemu użytkownikowi można przypisać poziom uprawnień, pozwalający na wykonanie określonych czynności w systemie.

Dostęp do danych w systemie internetowym zabezpieczony jest analogicznie. System zapewnia właściwą siłę (stopień skomplikowania) haseł. Dodatkowo system może być zabezpieczony algorytmami szyfrującymi połączenie pomiędzy serwerem a użytkownikiem.

System pozwala na tworzenie schematów dostępu do funkcji oprogramowania

System pozwala na przypisywanie użytkowników do określony ról (administrator, kontroler jakości, księgowy, patolog, technik, sekretarka) w systemie. Każda z ról ma określone uprawnienia. Zakres uprawnień może zostać zmieniony przez administratora systemu.

Automatycznie zamyka nieaktywne sesje internetowe po określonym czasie bezczynności

Nieaktywne przez określony czas sesje internetowe, ze względów bezpieczeństwa są automatycznie zamykane. Dalsza praca wymaga ponownego podania nazwy użytkownika i hasła.

Umożliwia wymianę informacji z systemami automatycznego screeningu

Dążąc do maksymalnego wykorzystania potencjału urządzeń, system umożliwia import danych z systemów automatycznych zbierając je w jednym miejscu, eliminując konieczność przepisywania lub stałego porównywania.

 

Patomorfolog podnosi standard obsługi klienta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Aktualizacja (piątek, 08 lutego 2013 22:18)

jakoscPozwala na dostęp do wyników badań za pośrednictwem strony internetowej natychmiast po ich wpisaniu oraz 24h na dobę.

„Patomorfolog” udostępnia wyniki badań przez stronę internetową w sposób całkowicie bezpieczny, natychmiast po ich zapisaniu.

Użytkownik systemu (lekarz / sekretarka medyczna / ordynator / manager ZOZ) może mieć stały dostęp do systemu (stały identyfikator i hasło) lub też jednorazowy do jednego badania.

W przypadku dostępu stałego, lekarz ma dostęp do wyników wszystkich zleconych przez siebie badań oraz zaawansowane możliwości wyszukiwania i filtrowania.

Pozwala na rezygnację z drukowania ekspertyz dzięki zastosowaniu dokumentów podpisanych elektronicznie

Dzięki wykorzystaniu modułu Sign, użytkownik systemu może w sposób całkowicie zgodny z prawem i standardami podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w krótkim czasie wiele wyników badań umieszczając je na serwerze, gdzie są osiągalne dla lekarzy - zleceniodawców. Ponieważ zgodnie z przepisania dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważny tradycyjnemu dokumentowi, podpisanemu ręcznie i opatrzonemu pieczęcią, użytkownik nie musi wykonywać klasycznych wydruków.

Pozwala na dostęp do wyników badań pacjentom (o ile zachodzi taka potrzeba)

Istnieje wówczas możliwość wygenerowania jednorazowego hasła dostępowego dla pacjenta. Hasło takie może być wydrukowane na samoprzylepnej etykiecie lub wysłane SMS’em – wszystko bezpośrednio z programu.

Umożliwia lekarzom składanie zamówień na materiały eksploatacyjne za pośrednictwem strony internetowej.

Wiele laboratoriów udostępnia lekarzom materiały (szkiełka, zestawy pobraniowe, druki skierowań itd.). „Patomorfolog” udostępnia internetowy system zamówieniowy, z którego zamówienia spływają do wyznaczonej osoby. Lekarz zamawiający widzi na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie.

Dodatkowo, laboratorium ma kontrolę nad ilościami wydanych materiałów.

Daje natychmiastowy dostęp do pilnych badań.

W pilnych przypadkach „Patomorfolog” umożliwia na wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z powiadomieniem, że ekspertyza jest gotowa do odczytu w systemie internetowym. Taki SMS może zawierać definiowaną przez użytkownika treść oraz dane specyficzne jak nazwisko pacjenta, numer badania czy jednorazowe hasła umożliwiające dostęp do badania.

Pozwala osobom zarządzającym ZOZami na dostęp do faktur.

Faktury elektroniczne, do tej pory ograniczane licznymi przepisami w tej chwili mogą być stosowane na szeroką skalę, bez stosowania drogich, kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

„Patomorfolog” umożliwia automatyczne wysyłanie na serwer faktur w formie plików PDF, dostępnych po zalogowaniu dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Pozwala na wydruk ekspertyz w wielu językach

„Patomorfolog” umożliwia wydruk ekspertyz w językach obcych. Wystarczy zdefiniować język w badaniu. Treści tłumaczeń są dostępne dla użytkownika i może on je dowolnie zmieniać.

   

Patomorfolog minimalizuje możliwość pomyłki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Aktualizacja (piątek, 25 marca 2011 20:03)

right_directionKopiowanie danych bezpośrednio z SIMP eliminuje możliwość popełnienia pomyłki przy przepisywaniu.

Patomorfolog pozwala jednym kliknięciem skopiować dane wprowadzone do SIMP przez lekarza. Skopiowane dane są kompletne i zawierają zarówno dane osobowe jak i szczegóły wywiadu tak, jak wpisał je lekarz.

Ponieważ skopiowane dane nie zawierają błędów, późniejsze eksportowanie wyników do SIMP również przebiega bez problemów.

Otwarte z bazy badanie jest w trybie „tylko do odczytu”. Wprowadzenie zmian wymaga włączenia trybu edycji.

Ponieważ dane w „Patomorfologu” są „danymi wrażliwymi”, program w sposób szczególny chroni je przed przypadkowym kliknięciem i wprowadzeniem nieprawidłowości. Wprowadzenie zmian w badaniu wymaga włączenia trybu edycji.

 

Kolorowy układ zakładek minimalizuje ryzyko wprowadzenia danych w nieprawidłowym miejscu.

Inna kolorystyka dla poszczególnych typów badań pozwala użytkownikowi w każdym momencie na szybką orientację w jakim miejscu systemu się znajduje.

Podpowiada właściwego lekarza, zoz czy oddział.

Opierając się na założeniu, że zazwyczaj pacjent leczy się u tego samego lekarza, w tym samym ośrodku (ZOZie) a lekarz leczy w tym samym ZOZie, na tych samych oddziałach, podczas wpisywania badania, „Patomorfolog” podpowiada lekarzy, u których leczył się pacjent, ośrodki zdrowia w których leczył się pacjent oraz w których leczy lekarz a także oddziały na których leczył się pacjent, w których leczy lekarz oraz te które są w danym ZOZie.

Eliminuje możliwość wyboru ZOZu który zaprzestał działalności

Dowolny ZOZ może zostać oznaczony jako archiwalny. Pracownik, który spróbuje wybrać tak oznaczony ZOZ do badania otrzyma stosowny komunikat.

Czytelne komunikaty alarmowe

Zastosowanie grafik rozbija monotonię pracy i zwraca uwagę na wagę i istotę pytania. „Patomorfolog” jak każdy zaawansowany system informatyczny komunikuje się z użytkownikiem za pomocą wielu okien dialogowych. Te najistotniejsze zostały wyróżnione czytelnymi grafikami informującymi na pierwszy rzut oka o ich znaczeniu.

Zestaw reguł uniemożliwia wpisanie wyniku niezgodnego z przyjętymi zasadami

Podczas zapisywania rozpoznania cytologii ginekologicznej, program analizuje wprowadzone rozpoznanie po kontem zgodności ze standardami, informując użytkownika o odstępstwach lub wręcz uniemożliwiając wpisanie nieprawidłowego rozpoznania.

Rozpoznanie nieprawidłowych komórek nabłonkowych jest zawsze komunikowane użytkownikowi prośbą o potwierdzenie.

Umożliwia utworzenie systemu cenników standardowych oraz indywidualnych dla każdego klienta (ZOZu).

„Patomorfolog” pozwala na ustalenie cennika standardowego oraz indywidualnych odstępstw dla każdego ZOZu, typu badania czy np. rodzaju podłoża testowego. Program nalicza należności za badania automatycznie, w razie konieczności pozostawiając użytkownikowi możliwość korekty.

Umożliwia trwałe oznakowanie preparatów kodami kreskowymi.

Wykorzystanie drukarek kodów kreskowych pozwala na trwałe oznaczenie preparatów numerem badania. Również listy do kontroli jakości zawierają oprócz numeru badania i nazwiska pacjenta kod kreskowy.

Odczyt kodu czytnikiem powoduje automatyczne otwarcie właściwego badania.

 

Patomorfolog przyspiesza pracę

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Aktualizacja (piątek, 08 lutego 2013 22:22)

stoper2Kopiuje badania z SIMP do bazy danych

import jednego testu od momentu podania jego numeru do chwili zatwierdzenia w bazie trwa 15 sekund

Wszystkie dane pacjentki oraz szczegóły wywiadu zostały wcześniej wpisane do komputera przez lekarza. Nie ma podstaw, aby pracownik laboratorium wpisywał je po raz kolejny. Patomorfolog pozwala jednym kliknięciem skopiować wprowadzone wcześniej dane, co dodatkowo eliminuje możliwość popełnienia pomyłki podczas przepisywania.

Dla badań spoza SIMP, bazując na historycznych wpisach w bazie danych - podpowiada lekarza, ZOZ, oddział

Zazwyczaj pacjent leczy się u tego samego lekarza, w tym samym ośrodku (ZOZie). Lekarz leczy w tym samym ZOZie, na tych samych oddziałach.

Podczas wpisywania badania, „Patomorfolog” podpowiada lekarzy, u których leczył się pacjent, ośrodki zdrowia w których leczył się pacjent oraz w których leczy lekarz a także oddziały na których leczył się pacjent, w których leczy lekarz oraz te które są w danym ZOZie. Układ kolorów ułatwia orientację.

W najlepszym przypadku, wprowadzenie pacjenta, lekarza, zozu i oddziału sprowadza się w wciśnięcia kilku znaków z początku nazwiska oraz czterech uderzeń w klawisz enter.

Pozwala zapisanie dowolnej liczby schematów rozpoznań oraz indywidualnych słowników dla niemal każdego pola tekstowego.

W cytologii ginekologicznej istnieje kilka najczęściej spotykanych schematów rozpoznań, które wyczerpują 95% badań. Każde ze standardowych rozpoznań użytkownik może zapisać w postaci schematu a później wykorzystać do innych badań wypełniając rozpoznanie trzema kliknięciami myszki.

Dla testów histopatologii, cytologii czy genetyki molekularnej, program daje możliwość tworzenia słowników ze standardowymi zwrotami lub treściami całych rozpoznań.

Eksportuje badania do SIMP

eksport 300 badań z bazy danych i import do SIMP zajmuje maksimum jedną minutę

Laboratoria uczestniczące w programie profilaktycznym raka szyjki macicy muszą wyniki badań wykonane w ramach tego badania wprowadzać do systemu SIMP. Zajmuje to czas i zmusza do wykonywania tej samej pracy dwa razy.

„Patomorfolog” pozwala eksportowanie wyników badań (z całego dnia / całego tygodnia / całego miesiąca) do SIMP. Pozwala to na zaoszczędzenie wielu godzin pracy każdego dnia.

Automatycznie raportuje wykonane badania do fakturowania

raportowanie 5000 badań dla 150 różnych ZOZów zajmuje 30 sekund

„Patomorfolog” umożliwia automatyczne (hurtowe) przygotowanie raportów z wykonanych badań dla wszystkich ZOZów w zadanym okresie.

Każdy raport zawiera informacje o wszystkich badaniach obciążających dany ZOZ i służy jako specyfikacja do faktury. Patrz kolejny punkt.

Umożliwia fakturowanie bezpośrednio z poziomu programu eliminując konieczność przepisywania danych do programu księgowego.

Program umożliwia wykorzystanie przygotowanych wcześniej raportów patrz poprzedni punkt do tworzenia faktur. Wystawienie faktury za wykonane badania to zaledwie kilka kliknięć myszką.

Faktury można wystawiać na ZOZy, pacjentów oraz na dowolną instytucję (stronę trzecią).

Program obsługuje również sprzedaż paragonową.

Tworzy zestawy etykiet adresowych dla przygotowanych faktur.

Program pozwala automatycznie wydrukować etykiety z adresami instytucji, dla których wystawiono faktury.

Pozwala na dowolne wyszukiwanie badań i filtrowanie zbiorów badań

Patomorfolog posiada bogate możliwości filtrowania i wyszukiwania danych, od skróconego wyszukiwania badania po numerze, nazwisku lub peselu pacjenta czy badania wybranego lekarza, po skomplikowane zapytania jak: pokaż ekspertyzy z 2009 roku, z pozytywnym LSIL u pacjentek w wieku 40-45 lat i stwierdzoną atrofią.

Zastosowanie systemu kodów kreskowych daje dostęp do dowolnego badania w kilka sekund.

Odczytanie kodu kreskowego badania, automatycznie otwiera je w programie na właściwej zakładce. Np. danych klinicznych lub rozpoznania.

Program umożliwia nadrukowanie kodu kreskowego na wydrukach ekspertyz czy też etykietkach na szkiełka mikroskopowe.

Kwalifikowany podpis elektroniczny szybko i sprawnie

Program umożliwia podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym setek dokumentów w kilka minut. Dzięki modułowi Sign, nie ma konieczności podpisywania każdego dokumentu oddzielnie.

   

Klienci o Patomorfologu

pacjent-odczytuje-wyniki-przez-internet.png